PRVA SOCIALNA POMOČ


S prvo socialno pomočjo pomagamo posamezniku ali družini pri prepoznavanju socialne stiske in težave in iskanju možnih oblik pomoči. Zagotovljena je vsakomur kot nujna strokovna pomoč. Je brezplačna.

Prva socialna pomoč je socialno varstvena storitev namenjena preprečevanju socialnih stisk. Ta storitev obsega

  • pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave,

  • oceno možnih rešitev,

  • seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev,

  • seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve.


  • Strokovne delavke centra, ki izvajamo storitev PSP, skušamo uporabnikom nuditi to storitev takoj oz. v čim krajšem možnem času. V primeru, da želijo urejati zadeve, ki niso v pristojnosti centra za socialno delo, pa jih usmerimo v druge pristojne institucije.